Ders İçeriği

ZFBAH101 Botanik (3-0) 

Botanik  biliminin  sınıflandırılması,  Sitoloji  (hücre  bilimi),  Hücre  organelleri,  Nukleus, Kromozomlar,   Ergastikmaddeler,  Hücre  çeperi,  kimyasal  yapısı  ve  farklılaşması,  Geçitler, Plasmodesma,  Hücre  şekli  ve  büyüklüğü,  Hücre  bölünmesi,  Histoloji  (doku  bilimi),  Hücre  arası boşlukları,  Dokuların  sınıflandırılması,  Meristemler,  Sürekli  doku,  Koruyucu  doku,  Periderm, Parankima, Destek doku, İletim dokusu, Salgı doku, Organografi (organ bilimi), Kök, Gövde, Yaprak, Çiçek, Meyve ve tohum.

ZFBAH103 Fizik (3-0)

Fizik ve ölçme, bir boyutta hareket, vektörler, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket, iş ve kinetik enerji, potansiyel enerji ve enerji korunumu, doğrusal momentum ve çarpışmalar, katı cisimlerin sabit bir eksen etrafında dönmesi, açısal momentum

ZFBAH105 Kimya (3-0)

Bir dönemlik bir derstir ve iki kısımdan oluşmaktadır: teorik kısım ve uygulama kısmı. Teorik kısım;  kimyaya  giriş,  kimyasal  hesaplamalar,  reaksiyon  denklemleri  ve  yükseltgenme-indirgenme reaksiyonları,  atomun  yapısı,  peryotlu  dizge,  atom  çekirdeğinin  yapısı,  kimyasal  bağlar,  kimyasal kinetik,  kimyasal  denge,  karışımlar,  asitler  ve  bazlar  ve  sulu  çözelti  dengeleri  üzerinde  durur. Uygulama kısmı bir laboratuvar çalışmasıdır ve, anyonların, I-V grup katyonlarının ve bilinmeyen numunelerin analizini içerir. 

 ZFBAH107 Matematik (3-0)

Önbilgiler:  Reel sayılar, Eşitsizlikler,  Mutlak  değer,  doğru  ve  çember.  Fonksiyonlar: Fonksiyonlar,  Trigonometrik  fonksiyonlar,  Ters  trigonometrik  fonksiyonlar,  Üstel  ve  logaritmik fonksiyonlar, Hiperbolik fonksiyonlar. Limit ve Süreklilik: Fonksiyonların limitleri, tek taraflı limitler, Trigonometrik limitler, Süreklilik, Soldan ve sağdan süreklilik. Türev: Türev, Türev almada genel kurallar, Trigonometrik fonksiyonların türevi, Üstel ve logaritmik fonksiyonların türevi, Logaritmik türev,  Hiperbolik  fonksiyonların  türevi,  Parametrik  denklemli  fonksiyonların  Türevi,  Kapalı fonksiyonun türevi, Yüksek mertebeden türevler.

ZFBAH109 Bahçe Bitkileri Prensipleri (3-0)

Bahçe bitkileri yetiştiriciliği hakkında genel bilgiler kazandırmaktır. Öğrencilerin Dünya’da ve Türkiye’de yetiştirilen bahçe bitkilerini tanıyabilmesi, ülkemiz için önemli bahçe bitkilerinin ekolojik isteklerini, çoğaltımını ve yetiştiriciliğini bilmesi dersin hedeflerini oluşturmaktadır.

ZFBAH Tarım Tarihi ve Deontolojisi (1-0)

Topraktan yararlanma şekillerinin geçirdiği evreler, eski uygarlıklarda tarım, Selçuklular’da tarım,  Osmanlı    İmparatorluğu’nda  tarım,  Sanayi  Devrimi’nin  tarıma  etkileri,    1929-1930  Dünya Ekonomik  Krizinin  Türkiye  tarımı  üzerine  etkileri,  Atatürk  ve  Tarım,  Türkiye’de  Cumhuriyet döneminde  tarım  sektörü,Ziraat  Mühendisliği’nin  tanımı,  kapsamı  ve  ilgili  mevzuat,  Ziraat Mühendislerinin  mesleki  örgütleri,  etik  kavramı,  etiğin  sınıflandırılması  ve  etik  kuramları, sürdürülebilir  tarım  ve  girdi  kullanımı,  gıda  güvenliği  ve  gıda  güvenirliği,  toprak  ve  su  kirliliği, biyoteknolojinin etik  yönü,  tarım  çalışanlarının  durumu,  hayvan  hakları, tarımda  bilimsel  çalışma etiği.

UNVIT001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I (2-0)

Politik,  ekonomik,  kültürel  ve  sosyo-psikolojik  problemler  karşısında  çözülmeye  başlayan Osmanlı Devleti’nde yapılan reform hareketleri ve ulus devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile  Atatürk’ün  liderliğinde  verilen  Ulusal  Bağımsızlık  Savaşı  sonucu  Türkiye  Cumhuriyeti’nin kuruluşu.

 UNVTD005 Türk Dili-I (2-0)

Dil -toplum ilişkisi,  dil -kültür ilişkisi. Dillerin sınıflandırılması, Türkçenin dünya dilleri arasındaki  yeri.  Türkçenin  ses  özellikleri,  sesbilgisi.  Türkçenin  yapısal  özellikleri,  türetme gücü.(Yapım ve çekim ekleri. Özellikle öğrencilerin alanlarıyla ilgili terimlerdenörnekler verilerek, Türkçeyi  zenginleştirme  çabaları  ele  alınacak.)  Günümüz  Türkçesine  hangi  dönemlerden  geçerek geldik ? Yazı ve dil devrimi, Neler okuyalım ? Nasıl okuyalım ? Yazım kuralları (Uygulamalarla) Anlatım  yanlışları.  (Bazı  dilbilgisi  kurallarıbu  konuyla  birlikte  verilecektir.).  Cümle,  cümlenin öğeleri,  özne -yüklem  ilişkisi.  Günlük  ilişkiler  içinde  başvurulan  yazılar:  Dilekçe, mektup...Kompozisyon Bilgileri: Konu, ana düşünce, yan düşünceler, gözlem, kitaplıktan yararlanma, plan  vb.  Anlatım  biçimleri  (Tasvir,  açıklama,  öyküleme  vb.)  Mesleki  yazılar  :  Rapor...  Edebiyat Türleri: (Metin incelemeleri) Günlük, anı, deneme, eleştiri, makale... Roman, Öykü, Röportaj.

UNVYD003 Yabancı Dil-I (İngilizce/Almanca) (2-0)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.

ZFBAH102 Ekonomi  (2-0)

 Ekonominin  ve  Ekonomik  DüşünceninGelişimi,  Ekonomide  Temel  Kavramlar,  Üretim Faktörleri, Fiyat Teorisi, Tüketim Teorisi, Üretim Teorisi, Maliyet Teorisi, Para ve Bankacılık, Dış Ticaret, Milli Gelir, Teşebbüsler ve Ekonomik Birleşmeler konularını içermektedir.

ZFBAH104 Bitki Sistematiği(1-2)

Sistematiğin genel ilkeleri, bitkilerin isimlendirilmesi ve sınıflandırmaları. -Çiçekli bitkilerin genel özellikleri ve tanınmasının temel ilkeleri. -Evrim, bitkilerin orijini ve evrimi. -Spermatophyta (GymnospermaeandAngiospermae)’nın özellikleri ve  sınıflandırılması,  tarım  açısından  önemli sistematik guruplarda yer alan bitki örneklerinin tanınması.

ZFBAH106 Temel Bilgi Teknolojileri (1-2) 2Temel Bilgiler (Dos, Windows, kelime işleme, veri tabanı kullanma, sunu hazırlama, grafik uygulamaları, bilgi ağları kullanma  (internet,  e-mail  vb.).  Bilgisayar organizasyonu,  algoritmalar, programlama dilleri ve veri yapıları, işletim sistemleri, bilgisayar ağları 

ZFBAH108 Meteoroloji (2-0)

Meteorolojiye giriş, meteorolojinin bölümleri, atmosferin yapısı ve özellikleri, meteorolojik elemanlar,  atmosferik  basınç,  rüzgarlar,  sıcaklık,  nem,  buharlaşma,  yağışlar  ve  çeşitleri,  cephe sistemleri, hava kütleleri, meteoroloji istasyonları ve özellikleri, meteoroloji istasyonlarında kullanılan aletler ve özellikleri, fenoloji ve tarımsal klimatoloji, meteoroloji elemanları ile bitki gelişim ilişkileri.

 FBAH110 Ekoloji (2-0)

Ekoloji hakkında genel bilgiler, ekolojik kavramlar, ekosistemin öğeleri, besin dengesi, enerji akımı, biyokimyasal dolaşımlar, ekosistem kavramı, agroekosistem kavramı ve evrimi, hayvan ve bitki kültür formlarının ortaya çıkışı, iklim ve toprak faktörleri ve bunların bitki ve hayvan yetiştiriciliği ile olan ilişkileri hakkında genel bilgiler.

 ZFBAH112 Organik Kimya (2-0)

Karbon  bileşikleri  ve  kimyasal  bağlar,  rezonans,  hibritleşme,  fonksiyonel  gruplar  ve adlandırma, organik moleküllerde asitlik ve bazlık kavramları, alkanlar, yapı izomerisi ve adlandırma, konformasyonal  analiz,  stereokimya,  alkil  halojenürler,  sübstitüsyon  veeliminasyon  tepkimeleri. Alkan ve alkenlerin özellikleri, sentezleri ve katılma tepkimeleri. Radikalik tepkimeler

 ZFBAH114 Toprak Bilgisi (2-2)

Toprakların esas yapı maddeleri; ana materyalin orijin, oluşum ve sınıflandırılması; mekanik ve  kimyasal  ayrışma  olayları;  toprak  oluşumunu  etkileyen  etmenler;  toprak  profili;  toprak sınıflandırılması; mineral toprakların bazı önemli fiziksel özellikleri; mineral  topraklarda  bitki  besin maddelerinin arzı ve kullanılabilirliği; toprak kolloidlerinin doğası ve pratik önemi; toprak reaksiyonu; toprak suyu; mineral toprakların organik maddesi; toprak havası; toprak sıcaklığı; organik topraklar.

 

 UNVYD004 Yabancı Dil-II (İngilizce/Almanca) (2-0) 2Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.  Bu  derste  öğrencilerin  “Yabancı  Dil  I”dersinde  kazandıkları  bilgi  ve becerilerin  bir  üst  seviyeye  çıkartılması  hedeflenmelidir.  Bu  yapılırken  ilgi  çekici  bağlamlar yaratılmasına,  dilin  işlekliğini  artırıcı  alıştırmalar  yapılmasına,  dilin  gerçek  iletişim  becerilerinde kullanılmasına  ve  bu yolla  öğrencilerin dilsel ve  iletişimsel yetileri ile  yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

 

UNVYD006 Türk Dili-II (2-0)

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri  (doğal  dili  ve  beden  dilini  kullanma);  iyi  bir  konuşmanın  temel  ilkeleri;  iyi  bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve  yan  düşüncelerin  belirlenmesi,  planlama,  metni  yazma;  konuşmanın  sunuluşu).  Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik  konularda  hazırlıksız  konuşma  yapma,  konuşma  örnekleri  üzerinde  çalışmalar  ve  sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 

UNVIT002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II (2-0)

Türkiye  Cumhuriyetinin  kuruluşuna  paralel  olarak  Türk  modernleşmesinin  radikal  bir dönüşümü  olan  Türk  Devrimi  çerçevesinde,  devletin  ve  toplumun  yeniden  nasıl  yapılandığı,  bu yıllarda  yaşanan  gelişmeler  ve  bunların  günümüz  problemlerine  de  ışık  tutacak  şekilde değerlendirilmesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 ZFBAH201 Genetik (3-0)

Genetik bilimi ve terminoloji; Mendel genetiği ve prensipleri; Mendel kurallarından sapma; Generasyonlar arası fiziksel bağlantı; Gen interaksiyonları; Eşeyin belirlenmesi; Eşeye bağlı kalıtım; Bağlantı  ve  crossing-over;   Rekombinasyon;  Kantitatif  genetik;  Populasyon  genetiği;  Kalıtımın kromozomal  temeli;  Ökaryotik  kromozomlar;  Gen  kavramı;  Gen  ifadesi;  Değişimin  genetik mekanizması; Mutasyonlar; Kromozom dışı kalıtım; Evrim.

ZFBAH203 Tarım Ekonomisi (2-0)

Tarımsal  Faaliyet,  Tarım  Ekonomisi  ve  Alanı,  Tarımın  Türkiye  Ekonomisindeki  Önemi, Tarımda Ekonomik Kavram ve Prensipler, Tarımsal Üretim Faktörleri, Tarımsal İşletmecilik, Tarım İşletmelerinin Şekillenmesini Etkileyen Faktörler, Türkiye Tarım İşletmeleri, Tarımsal İşletme Tip ve Nevileri, Tarım İşletmelerinde Tarla Sistemleri ve Ekim Nöbeti, Tarımsal İşletmelerin Yıllık Faaliyet Sonuçları,  Tarım  İşletmelerinde  Yatırımlar,  Tarımda  Risk  ve  Belirsizlik.  Bitkisel  ve  Hayvansal Ürünlerde Maliyet Hesabı.

ZFBAH205 Tarım Makinaları  (2-0)

Türkiye’de tarım ve mekanizasyon seviyesi, enerji, traktörler, toprak işleme, kulaklı pulluklar, dipkazanlar, tohum yatağı hazırlama ekipmanları, ekim dikim ve gübreleme ekipmanları, bitki koruma ekipmanları,  pompa ve sulama ekipmanları, hasat ve harman makinaları, bahçe makinaları, ahır ve kümes ekipmanları, sera mekanizasyonu, tarım makinalarının seçimi ve işletilmesi.

 ZFBAH207 Tarımsal Yapılar ve Sulama  (2-0)

Sulamanın  tanımı  ve  önemi,  yararları,  tarihçesi,  Türkiye’de  sulama,  sulama  yöntemleri, sulama  sistemleri  ve  sulama  projeleri,  toprak-bitki-su  ilişkileri,  bitki  su  tüketimi,  sulama  suyu gereksinimi,  sulama  aralığı,  sulama  süresi,  arazinin  sulamaya  hazırlanması,  arazi  tesviyesi,  tarla sulama  sistemleri, uygun sulama  yönteminin seçilmesi, yüzeysulama  yöntemleri, yağmurlama  ve damla sulama yöntemleri sulama suyu kalitesi, sorunlu topraklar ve ıslahı, drenajın tanımı, önemi ve yararları, drenaj etüdleri, yüzey ve toprakaltı drenaj yöntemleri.

 

ZFBAH209 Bitki Besleme (2-0)

Giriş,  Yapraklardan  besin  maddelerinin  alınması,  Gübreler  ve  gübreleme,  Değişik  besin maddelerinin  (N,  P,  K,  S,  Ca,  Mg,  Fe,  Cu,  Zn,  Mn,  B,  Mo,  Cl)  toprakta  ve  bitkide  durumu,  bitki tarafından alımı, fizyolojik ve biyokimyasal rolü, noksanlığı ve fazlalığında oluşan değişimler,Klor, sodyum ve tuzluluk, Diğer elementler, Bitkilerin beslenmesi ile hastalık ve zararlı arasındaki ilişkiler.

ZFBAH211 Bitki Koruma(3-0) 

Bitki  Korumanın  tanımı  ve  kapsamı;  kültür  bitkilerinde  zarar  yapan  önemli  böceklerin morfolojisi,  anatomi  ve fizyolojisi, ekolojisi, kısa biyolojileri; yine bu bağlamda bitki hastalıkları ve yabancı  otların  bitkilerde  oluşturdukları  zarar  şekilleri,  etmenlerin  tanınmaları,  bunların  kısa biyolojileri ve konu edilen hastalık ve zararlılarla savaşım yöntemleri.

 ZFBAH213 Bitki Fizyolojisi (2-0)

Bitki fizyolojisine giriş, Su ve hücre ilişkisi, Suyun alınması ve taşınması, Tarla Bitkilerinde su kaybı, Bitki besin elementleri alımı ve taşınması, Tarla Bitkilerinde fotosentez ve etkili faktörler, Tarla  bitkilerinde solunum ve etkili faktörler, Tarla bitkilerinde  vejetatif büyüme, generatif büyüme, Tohum  ve  meyve  oluşum  fizyolojisi,  Bitki  hormonları,  Tarla  bitkilerinde  stres  fizyolojisinin tanımlanması

 ZFBAH215Organik Tarım (2-2)

Sürdürülebilir tarım teknikleri, organik tarımın tanımı, amacı, dünyada ve Türkiye’de organik tarımın  gelişmesi,  organik  tarımda  yetiştirme  teknikleri,  konvansiyonel  tarımdan  farkları,  organik tarım  uygulamaları,  organik  tarım  sistemleri,  organik  tarım  prensipleri,  organik  tarım  işletmeleri, sözleşmeli tarımın  esasları ve organik tarıma uygulanması, kontrol ve güvenlik sistemleri,  organik tarımda kullanılan girdilerin özellikleri, organik tarım ürünlerinin hasat ve harmanı, organik tarım ürünlerinin kalite ve standardizasyonu, ambalajlanması, etiketlenmesi, pazara arz edilmesi. Yukarıda sıralanan işlemlerin bütün tarla bitkileri için geçerliliği ve bu açıdan tartışılması

 

ZFBAH202 Tarla Bitkileri (3-0)

Tarla tarımının temel ilkelerini ve Türkiye tarla tarımının genel durumunu anlatarak, tarla bitkileri içerisinde yer alan tahıllar,yemeklik tane baklagiller, endüstri bitkileri, keyf, ilaç ve baharat bitkileri  ve  yem  bitkilerini  bitkisel  özelikleri  bakımından  tanıtmak,  uygun  yetiştirme  teknikleri konusunda bilgiler vermek amaçlanmıştır.

ZFBAH204Genel Meyvecilik (1-2)

Türkiye ve Dünya meyve üretiminin ele alınması ve meyve yetiştiriciliğinde dikkat edilecek hususların incelenmesi amaçlanmıştır.

ZFBAH206Ölçme Bilgisi (1-2)

 Ölçme bilgisinin tanımı, kapsamı ve tarihçesi, dik inme ve çıkma araçları, alanların ölçülmesi, ölçek cetvelleri ve ölçek, alanların hesaplanması, plan ölçeğinin değiştirilmesi, çizilmiş planlardan alan  ölçülmesi,  düşey  mesafelerin  ölçülmesi,  geometrik  ve  trigonometrik  yöntemle  yükseklik ölçmeleri, yatay gözleme doğrultusu veren araçlar ve miralar, nivelman aletleri ve kısımları, nivelman aletlerinin  kontrolü  ve  düzeltilmesi,  nivelman  çeşitleri,  nokta  nivelmanı,  enine  ve  boyuna profilnivelmanı,  profillerin  çizimi,  ışınsal  ve  kareler  ağı  yöntemleri  ile  yüzey  nivelmanı,  yüzey nivelmanı ölçme sonuçlarının değerlendirilmesi ve tesviye eğrilerinin çizimi, teodolitler ve kısımları, teodolitlerin kontrolü ve düzeltilmesi, teodolitlerle yüzey nivelmanı.

 

ZFBAH208 Hayvan Yetiştirme ve Besleme (2-0)

Tarım, hayvancılığın tarım içerisinde yeri, dünya ve Türkiye’de hayvancılık, hayvancılığın dünya ve Türkiye tarım ve ekonomisindeki yeri ve önemi, evrim, evciltme, tür ve ırkların tanımı ve oluşumları,  hayvancılık  terminolojisi,  hayvan  davranımları,  genel  ekoloji  ve  hayvan  ekolojisi,i hayvanlarda büyüme, gelişme ve dokular, üreme fizyolojisi, meme ve laktasyon fizyolojisi, lif üretim fizyolojisi, yumurta üretim fizyolojisi.

 ZFBAH210Entomoloji ( 2-2) Entomoloji  dersi,  Böceklerde  Dış  Görünüm  (Morfoloji),  Böceklerin  Sınıflandırılması  I, Böceklerin Sınıflandırılması Iı, Böceklerde İç Organların Yapısı Ve İşleyişi (Anatomi Ve Fizyoloji), Böceklerde  Üreme,  Gelişme  Ve Başkalaşım,  Böceklerde  Beslenme  Ve  Diğer  Davranışlar,  Böcek Ekolojisi  ,  Böceklerle  Savaş  I  Temel  İlkeler  Ve  Entegre  Zararlı  Yönetimi,  Böceklerle  Savaş  Iı Tarımsal Savaş Yöntemleri, Tarımda Zararlı Akar Ve Nematodlar konularını kapsamaktadır.

ZFBAH212 Tarımsal Yayım ve Haberleşme (1-0)

Ders temel olarak 3 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde; insan kaynağının geliştirilmesi ve teknoloji transferi, yayım eğitiminin özellikleri ve prensipleri, yayımın tarımsal kalkınmadaki rolü ve katkısı, yayımda  program  planlama  konuları ele  alınmaktadır. İkinci bölümde; benimseme  süreci, yayılma  süreci,  benimseme  davranışını  etkileyen  faktörler  ve  yayım  yöntemleri  konuları  yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise iletişim süreci, yansıma, kitle iletişimi konularına yer verilmektedir.

ZFBAH214 Gıda Bilimi ve Teknolojisi (2-2)3Gıdaların kimyasal bilesimi, su, protein, yağ ve mineral maddeler. Enzim, vitamin, renk, tat ve kokumaddeleri. Gıdaların bozulması, gıdaların muhafaza yöntemleri. gıda katkı maddeleri. Konservemeyve suyuüretim teknolojisi. Hububat, bitkisel yağ, çay, seker, et ve mamulleri, fermantasyonteknolojisi.

ZFBAH216 Bitki Islahının Genetik ve Sitogenetik İlkeleri (1-2)

Kendine ve Yabancı Döllenen Bitkiler; Döllenme Biyolojisi ve Genetik İlkeleri; Sitogenetikİlkeleri; Diploid ve Poliploidlerde kromozom davranışları; Bitki Genetik Mühendisliği Uygulamaları; Moleküler  belirteçler  ve  bunların  ıslah  amaçlı  kullanımları;  Klasik  ve  moleküler  bitki  ıslahı tekniklerinin karşılaştırılması, avantajları ve dezavantajları. 

ZFBAH308Peyzaj mimarlığı (2-2)

Mesleki kazanımlar öncesi tanıtımların yapılması,çevre duyarlılığının kazanılmasına ilişkin yaklaşımların oluşturulması

ZFBAH302Süs Bitkileri Yetiştiriciliği I (1-2) 3

Dış  mekanda  yetişebilen  bazı  kesme-bahçe  çiçeklerinin  yetiştirilmesi  ve  çoğaltılmasını öğretmek

ZFBAH315Kesme Çiçek Yetiştiriciliğinde Soğanlı Yumrulu Süs(1-2)

Kesme çiçek yetiştiriciliğinde kullanılan soğanlı yumrulu bitkileri tanımak.

 ZFBAH304Genel Sebzecilik(2-2)

Bu dersin sonunda öğrenciler,Sebze yetiştiriciliği ile ilgili temel bilgileri almış olacaklar.

 ZFBAH306Bahçe Bitkileri Fizyolojisi(3-0)

Bu dersin sonunda öğrenci, Bahçe bitkilerinin tohum ekiminden meyve olgunlaşmasına kadar geçen süredeki tüm gelişim ve büyüme olaylarının fizyolojisini öğrenecektir.

 ZFBAH310ÖzelBağcılık(2-2)

Bu  dersin  amacı,  asmanın  vegetatif  ve  generatif  organlarının  ayrıntılı  olarak  tanıtılması, döllenme biyolojisinin yanı sıra asmanın genetik yapısı ve ıslahı, bağ bozumunun esasları, üzümlerin muhafazası  ve  pazara  hazırlanması  gibi  bağcılığın  temel  konularının  teorik  ve  uygulamalı  olarak öğretilmesidir.

 ZFBAH312 Araştırma Deneme Yöntemleri (1-2)

Yapılacak  bir  çalışmada  denemenin  nasıl  planlanacağı,  denemelerin  araziye  aplikasyonu, denemelerde  rakamların  elde  edilmesi  ve  elde  edilirken dikkat   edilecek   noktalar,   elde   edilen rakamların  istatistiki  değerlendirmeleri,  elde  edilen  sonuçların  önemlilik  kontrollerinin  ve ortalamaların  farklılık  gruplandırmaları,  yapılan  analizlerin  sonucunda  elde  edilen  değerlerin yorumlamaları hakkında bilgiler verilecektir.

ZFBAH311Genel Bağcılık(2-2)

Bu dersin amacı, asma  ve  bağcılık kültürü kavramlarının tanıtılması, çoğaltma,  yetiştirme teknikleri  ve  kültürel  uygulamaların  gerçekleştirilebilmesine  yönelik  teorik  ve  pratik  bilgilerin kazandırılmasıdır.

ZFBAH313 Bahçe Bitkilerinde Topraksız Tarım Uygulamaları(2-2) Bu  dersin  sonunda öğrenciler, Topraksız tarımın ne olduğunu, topraksız tarımda kullanılan ortam ve materyalleri, topraksız tarım sistemlerini öğrenecekler. Ayrıca, topraksız tarımda kullanılan besin elementlerini ve besin elementlerinin hazırlanış ve veriliş şekillerini öğrenecekler.

ZFBAH 407Bahçe Bitkileri Islahı (2-0)

Öğrenciye,  Bahçe  Bitkileri  Islahı  ile  ilgili  kuramsal  ve  uygulamalı  bilgilerin  aktarımı;Öğrencinin edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini değerlendirme ve bilgi üretme yöntemleri bilgisini  geliştirme;Öğrenciye doku  kültürü  ve  genetik  mühendisliğine  yönelik  bilgi vermek;  Bahçe  Bitkileri  Islahı  ile  ilgili  stratejileri, yöntem  ve  teknikleri  ölçme  ve  değerlendirme bilgisini öğrenciye aktarmak; Bahçe Bitkileri Islahı güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri  ve  diğer  kaynaklarla  desteklenen  bilimsel  yaklaşımı  ön  plana  alacak  şekilde  ileri düzeydeki  kuramsal  ve  uygulamalı  bilgileri  öğrenciye  sunmak; Öğrencinin  edindiği  kuramsal  ve uygulamalı bilgileri kullanarak Bahçe Bitkileri Islahı alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle  inceleyebilmesi  yeteneğini  geliştirmek; Öğrencininelde  ettiği  verileri  yorumlaması  ve değerlendirme  yeteneğini  geliştirmek; ÖğrencininBahçe  Bitkileri  Islahı  alanında  edindiği  ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlaması ve değerlendirmesi, güncel teknolojik gelişmelere  paralel  sorunları  tanımlaması,  analiz  etmesi,  araştırmalara  ve  kanıtlara  dayalı  çözüm önerileri geliştirmesi için gerekli bilgi aktarımı; Öğrencinin Bahçe Bitkileri Islahı alanıyla ilgili olay ve  olguları  kavramsallaştırma  becerisine  sahip  olması;  bilimsel  yöntem  ve  tekniklerle  incelemesi yeteneğini  geliştirme;  Öğrencinin sorunları  tanımlaması,  analiz  etmesi,  araştırmalara  ve  kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirmesi için bilgi aktarımı

.ZFBAH 413 Yumuşak Çekirdekli Meyve Türleri(2-0)

Ülkemizdeki yumuşak çekirdekli meyve türlerinin yetiştiriciliği ve üretim durumlarını öğretmek.

 ZFBAH 411Sert Çekirdekli Meyve Türleri (2-0)

Türkiye’de  yetişen  sert  çekirdekli  meyve  türlerinden  erik,  şeftali-nektarin,   kiraz-vişne,  kayısı yetiştiriciliği ve üretimi konularını öğretmek.

ZFBAH409Bahçe Bitkilerinin Muhafaza ve Pazara Hazırlanması (3-0)

Bahçe ürünlerinin (meyve, sebze, üzüm, çilek, fidan, tohum) muhafazasına ve pazara hazırlanmasına ilişkin çeşitli biyolojik ve teknik konular, hasat zamanı, hasat tekniği, sarartma, olgunlaştırma, ambalaj evi uygulamaları, ambalajlama, depolama yöntemleri, soğutma, havalandırma, fumigasyon. Hasattan sonra bahçe ürünlerinde meydana gelen fiziksel, kimyasal ve fizyolojik değişmeler. Depo hastalıkları ve bahçe ürünlerinin taşınması.

ZFBAH402Mantar Yetiştiriciliği(3-0)

Mantarın  botanikteki  yeri  ve  biyolojik  özellikleri,  iklim  istekleri,  kompost  hazırlığı,  kompostpastörizasyonu, mantar yetiştirme yerleri, modern yetiştirme sistemleri ve teknikleri, misel ekimi ve misel  ön  gelişme  devresi,  örtü  toprağı  hazırlanması  ve  topraklama  işlemi,  mantar  yetiştirmede kullanılan bakım ve sulama teknikleri, hasat ve hasat sonrası işlemler, mantar hastalık ve zararlıları, mantarın değerlendirilmesi, mantarcılık işletmelerinin kurulması, yapısı ve sorunları, mantarcılığın ekonomik yönü.

ZFBAH403Serin İklim Sebze Türleri (2-0)

Ülkemiz serin iklim sebzeciliğinin genel durumu, serin iklim sebzeleri neleri belirlendikten sonra, her biri ile ilgili detaylı bilgi verilecektir. Sebze türlerinin morfolojisi, ekolojik istekleri, çeşit seçimi, tohum  ekimi,  çapalama,  sulama,  gübreleme,  hastalık  ve  zararlılarla  mücadele  gibi  konular anlatılacaktır. Ayrıca, hasat ve ambalajlama işlemleri de anlatılacaktır

ZFBAH415Bahçe Bitkileri Sektörü (1-0) 1Bahçe bitkileri sektörünün yatırım alanları, istihdam alanları,  Meyve, sebze, süs, bağ ve örtü altı, fidecilik ve fidancılık alanlarında yapılabilecek yatırımlar gibi konular.

ZFBAH417Bahçe Bitkileri Uygulamaları I (0-4)

230 iş günü yaz stajı fakültenin ve bölümün kabul ettiği resmi/özel kuruluşlarda yapılacak bölüm konuları ile ilgili çalışmaları kapsar.

 ZFBAH418Bahçe Bitkilerinde Mesleki İngilizce (2-0)

İngilizce dilbilgisi, İngilizce okuma ve anlama becerisinin geliştirilmesi. Bahçe Bitkilerinde İngilizce, Bahçe  Bitkilerinde  metinlerin  Türkçe'denİngilizce'ye  ve  İngilizce'denTürkçe'ye  çevrilmesi,  Bahçe Bitkilerinde sözcüklerin öğretilmesi, Bahçe Bitkilerinde makalelerin İngilizce yayın için hazırlanması gibi bilgiler.

ZFBAH420Bahçe Bitkilerinde Biyoteknoloji(2-2)

Öğrenciye,  Bahçe  Bitkileri  Biyoteknolojisi  ile  ilgili  kuramsal  ve  uygulamalı  bilgilerin aktarımı;Öğrencinin edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini değerlendirme ve bilgi üretme yöntemleri bilgisini geliştirme;Öğrenciye doku kültürü ve genetik mühendisliğine yönelik bilgi  vermek;  Bahçe  Bitkileri  Biyoteknolojisi ile  ilgili  stratejileri,  yöntem  ve  teknikleri  ölçme  ve değerlendirme bilgisini öğrenciye aktarmak;

ZFBAH412Sıcak iklim sebze türleri(2-2)

Sıcak  iklim  sebzelerinin (Solanaceae,  Cucurbitaceae,  Leguminosae,  Malvaceaevb.familyası sebzeleri) orijinleri, taksonomileri, çeşitleri, ekonomik önemleri, iklim ve  toprak istekleri, botanik ve morfolojik  özellikleri,  biyolojileri,  yetiştirme  teknikleri,  hasat,  ambalajlama  ve  pazarlanması  ile hastalık ve zararlılarla mücadelesi konuları.

ZFBAH416Meyve Ağaçlarında Çoğaltma ve Budama (2-2)

Meyve ağaçlarının çoğaltma yöntemleri,generatif ve vejetatif çoğaltma usulleri, budamanın önemi, amacı ve usulleri, terbiye sistemleri konuları

ZFBAH414Sert Kabuklu Meyve Türleri (2-0)

Fındık, ceviz, kestane, badem ve Antep fıstığı gibi sert kabuklu meyve türlerinin sistematikleri, yayılış alanları,  kültür  tarihleri,  üretimleri  ve  ekonomileri,  morfolojik,  fenolojik,  pomolojik,  biyolojik, ekolojik özellikleri, iklim istekleri, yerli ve yabancı çeşitleri ve özellikleri genetik kaynakları, kimyasal yapıları, tohum ve anaçları, generatif ve vejetatif çoğaltma şekilleri, çeşit seçimleri, dikim şekilleri, döllenme  biyolojileri,  verimlilikleri,  bakım  işlemleri,  hastalık  ve  zararlıları,  hasat  zamanları, muhafazası ve ticareti konuları işlenecektir.

ZFBAH410Üzümsü Meyveler(2-0)

Çilek,  Ahududu,  Böğürtlen,  Dut  gibi  üzümsü  meyve  türlerinin  sistematikleri,  yayılış  alanları, üretimleri  ve  ekonomileri,  morfolojik,  fenolojik,  pomolojik,  biyolojik,  ekolojik  özellikleri,  iklim istekleri, yerli ve yabancı çeşitleri ve özelliklerigenetik kaynakları, kimyasal yapıları, generatif ve vejetatif çoğaltma şekilleri, çeşit seçimleri, dikim şekilleri, döllenme biyolojileri, verimlilikleri, bakım işlemleri, hastalık ve zararlıları, hasat zamanları, muhafazası ve ticareti konuları işlenecektir.

 ZFBAH408 Subtropik Meyve Türleri (3-0) 

Genel olarak turunçgiller yetiştiriciliğinin öğrenilmesi, Nar yetiştiriciliği, Zeytin yetiştiriciliği, İncir yetiştiriciliği,  Avokado  Yetiştiriciliği,  Kivi  Yetiştiriciliği,  Çay  Yetiştiriciliği,  Tropik  Meyvelerin tanıtımı konuları işlenecektir.

ZFBAH414ÖrtüAltıYetiştiriciliği(2-2)     

Seracılığıntarihçesi,Seracılığıntarımdakiyeriveönemi,Bitkiselüretimdekullanılanörtütipleri,Seralarınsınıflandırılması,Serayerininseçiminietkileyenfaktörler,Seraplanlamasınıntemelprensipleri,Serayapımalzemeleriveyapıelemanları,Seraklimadüzenlemesi,Seratoprağınınhazırlanması,Serabitkilerindesulamavedrenajsistemleri,Topraksızkültürsistemleri,Seraveaçıktaüretimplanlaması,bazı önemli sebze türlerininÖrtüaltısebzeyetiştiriciliği.

ZFBAH422Bahçe Bitkileri Uygulamaları II (0-4) 215    günü  dönem  içi  stajı  bölümde  yapılmaktadır.  Dönem  boyunca  bölüm  dersleri  ile  ilgili uygulamalar yapılmaktadır

 

 

 

 

 

 

Arş. Gör. MURAT ŞAHİN
Güncelleme : 23.05.2022 15:27:11